Początki Szkoły Podstawowej w Pawłowiczkach w powojennej rzeczywistości datuje się od września 1945 roku. Szkołę zorganizowano w dość okazałym budynku, zbudowanym jeszcze w 1780 roku, w którym mieścił się przed wojną i w czasie wojny szpital. Po pobieżnym uporządkowaniu obiektu, modernizacji i remoncie, adaptowano budynek na szkołę, w której uzyskano łącznie 8 klas lekcyjnych na parterze i I piętrze. Ponadto wygospodarowano pomieszczenie na pokój nauczycielski i bibliotekę. Pierwszą kierowniczką tej szkoły została p. Stefania Lucek, która tę funkcję pełniła do 1954 r. Pracę wychowawczo i pedagogiczną w tych pierwszych powojennych latach rozpoczęło 5-ciu nauczycieli: Ksawera Dzialuk, Krystyna Struzik, Józefa Dubarek, Janina Tyślewicz oraz Janina Roch.

W 1973 r. nastąpiły zmiany w organizacji szkolnictwa. Powołano do życia Zbiorcze Szkoły Gminne. Nowym dyrektorem szkół został mgr Henryk Musioł.W takiej to szkole - podstemplowanej i grożącej w każdej chwili zawaleniem - uczyła się młodzież do końca roku szkolnego 1976. 
1 czerwca 1976 r. przybył do szkoły inspektor pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego i wręczył dyrektorowi H. Musiołowi nakaz zamknięcia starej szkoły ze względu na bezpieczeństwo dzieci
i personelu.

Od nowego roku szkolnego 1976/ 77 335 uczniów i 14 nauczycieli nie miało swojej szkoły.
Oto skład Grona Pedagogicznego z tego trudnego okresu:

Henryk Musioł

- dyrektor szkoły

Jan Dzialuk

- historia

Stanisław Gawlik

- fizyka

Krzysztof Kordyaczny

- wych. fiz.

Danuta Lamber

-j. polski

Edward Lamber

- matematyka

Józef Machoń

- fizyka

Julian Mroczko

- plastyka, Z.P.T.

Adela Musiał

-j. polski

Maria Nowaczyńska

-j. polski

Maria Plucińska

- biologia

Krystyna Puda

- wych. muzyczne

Teresa Putter

- geografia

Anna Samson

-język rosyjski


Rozpoczęła się dla młodzieży i nauczycieli trzyletnia wędrówka. Rozmieszczono klasy I - IV w różnych pomieszczeniach zastępczych na terenie wsi Pawłowiczki, natomiast klasy V - VIII znalazły schronienie w gościnnej Zbiorczej Szkole Gminnej w Polskiej Cerekwii. Młodzież tych klas codziennie była dowożona na lekcje i odwożona po lekcjach autobusem. W gorszej sytuacji byli nauczyciele, którzy musieli dojeżdżać we własnym zakresie autobusami PKS, bowiem często w jednym dniu musieli prowadzić lekcje w klasach młodszych, a następnie dojechać do Polskiej Cerekwii na lekcje w klasach V - VIII lub odwrotnie.

W tej sytuacji nowa szkoła w Pawłowiczkach była konieczna 
i niezbędna, Wzorcowa gmina Pawłowiczki postanowiła zatem wybudować nową, 24 - izbową szkołę i zdołała umieścić ja w planie inwestycji oświatowych na lata 1976 – 77. Ale trudności rozpoczęły się wraz ze znalezieniem wykonawcy, Zgodę na budowę szkoły wyraziła dyrekcja PBR-ol Chrósty. I wtedy właśnie rozpoczęła się batalia pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach i Komisją Oświaty i Kultury WRN w Opolu, a Ministerstwem Rolnictwa, które nie wyrażało zgody na budowę szkoły przez PBR-ol, uzasadniając swój sprzeciw przepisami prawnymi. Władze gminne i społeczeństwo Pawłowiczek nie zraziło się odmową. Natychmiast przystąpiono do działania. 
24 lutego 1977 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pawłowiczkach, w składzie:

Wacław Romanowicz -1 Sekretarz KG PZPR – przewodniczący Kazimierz Kuczyński - Naczelnik gminy Pawłowiczki
Janusz Nowaczyński - Komitet Rodzicielski
Janusz Żołyniak - Komitet Rodzicielski
Henryk Musioł - Gminny Dyrektor Szkól
Paweł Siano - Dyrektor Banku w Pawłowiczkach
Alfred Hampf - Prezes GS
Rudolf Treffon - Front Jedności Narodu
Marian Mioduszewski - SHR Urbanowice

Józef Henzel - OSP Pawłowiczki
Władysław Pulter – ZBOWiD
Bronisław Maj - Dyrektor techn. PBRol
Florentyna Marzec - Sekretarz Urzędu Gminy
Teresa Pulter - Przewodnicząca KGW
Lidia Kukowka - ZG ZSMP
Jan Wąchała - Komenąant MO

Feliks Maciaszek - Dyrektor SKR
Franciszek Kunze - Prezes Gminnej OSP
Marian Szweda - Dyrektor PGO Grudynia Wielka.
Jan Nesterowicz - Kierownik Spółdzielni Mleczarskiej

Budowa Zbiorczej Szkoły Gminnej rozpoczęła się w lipcu 1977 r. Inwestorem było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, a generalnym wykonawcą PBR-ol w Głubczycach. Nadzór budowlany sprawowała Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Kędzierzynie - Koźlu. W rekordowo szybkim czasie stanęły mury tej placówki oświatowej.. Gdy zakończono stan surowy obiektu, na plac budowy wkroczyły ekipy instalatorskie należące do Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego w Ozimku. Dzieło budowy wykonano w ciągu 2 lat. Wrzesień 1979, to termin oddania szkoły do użytku. Bez solidarnej i rzetelnej pomocy całego społeczeństwa, rodziców, młodzieży, zakładów pracy i różnych społecznych organizacji, nie udałoby się przygotować szkoły na dzień 3 września 1979r. W tym dniu bowiem odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, a zarazem wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1979/80, z udziałem władz miejscowych, wojewódzkich, całej młodzieży szkolnej, nauczycieli i społeczeństwa.

Równocześnie z budową szkoły rosły mury Domu Nauczyciela, który został oddany do użytku nieco później, tuż przed zimą. Zamieszkało w nim 12 rodzin nauczycielskich. Do dziś służy nauczycielom uczącym w tej szkole. Wspomnieć również należy tablicę pamiątkową wmurowaną przy głównym wejściu do szkoły. Wykonana została przez pracowników „Metalchem" w Kędzierzynie - Koźlu. Projektantami tablicy byli A. Gajda i J, Żołyniak, natomiast autorami tekstu - J, Źołyniak i H. Musioł.

Z chwilą oddania do użytku nowej szkoły, placówka ta stała się chlubą i wizytówką Gminy Pawłowiczki. Na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej, jeszcze w 1978 r., dyr. H. Musioł zaproponował, aby wszyscy nauczyciele zastanowili się już wcześniej nad wyborem imienia dla NOWEJ SZKOŁY. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z regulaminem postanowiła wysunąć postać Janusza Korczaka, jako patrona szkoły. Nad charakterystyką przyszłego patrona pracowali: Maria Nowaczyńska i Józef Machoń. Wybór tej postaci został zaakceptowany przez Grono Pedagogiczne, młodzież szkolną i Kuratorium Oświaty i Kultury w Opolu, i już od 7 lutego 1979 r. szkoła uzyskała akt nadania imienia. Wówczas powołano zespół nauczycielski do przygotowania programu pracy wychowawczej związanej z uroczystością nadania imienia Janusza Korczaka. Według tego projektu w ciągu roku szkolnego 1979 / 80, wychowawcy i nauczyciele we wszystkich klasach I - VIII, na lekcjach j. polskiego i lekcjach wychowawczych wzbogacali wiadomości o Patronie; organizowano także konkursy wiedzy o życiu i twórczości J.Korczaka i ciekawe poranki. W rezultacie ustalono termin uroczystości na dzień 28 maja 1980 r. Była to już druga z kolei wielka i zarazem bardzo znacząca uroczystość w życiu szkoły, przygotowana z wielkim rozmachem. W uroczystości tej udział wzięło 400 uczniów ze szkoły w Pawłowiczkach wraz z nauczycielami, 100 osób ze szkół z terenu gminy, delegacje uczniów i nauczycieli z pocztami sztandarowymi ze szkół (wojew. opolskiego) im. J. Korczaka -18 osób , młodzież z organizacji młodzieżowych, władze oświatowe z kuratorium i władze miejscowe. Zaprojektowano „Kącik Patrona" w dużej wnęce okiennej na I piętrze. Na lewej ścianie tej wnęki umieszczono portret Janusza Korczaka, nad portretem hasło:

„Życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka" autorstwa pisarza; umieszczono też mały stolik, na którym zawsze stoi wazon z świeżymi kwiatami i leży kronika korczakowska. Po prawej stronie umieszczona jest gablota, w której przechowywany jest szkolny sztandar.
Powstał także hymn szkolny - „ Pieśń o Januszu Korczaku „ - którego autorką słów i melodii była mgr K. Puda - nauczycielka muzyki. Hymn śpiewany jest zawsze na uroczystościach szkolnych.

W następnym roku szkolnym - 30 maja 1981 r. znowu odbyła się
w szkole wielka uroczystość -wręczenie sztandaru. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej
w Pawłowiczkach. Od tego czasu już zawsze towarzyszy, wszystkim ważnym i doniosłym uroczystościom szkolnym.
Rok szkolny 1988/89 to z kolei rok, w którym trwały przygotowania do obchodów X - lecia nowej szkoły w Pawłowiczkach.

Zbiorcze szkoły gminne istniały do 1984 r. gdyż nie wprowadzono w życie zapowiadanej reformy szkolnictwa, która zakładała obowiązkowe kształcenie młodzieży w „dziesięciolatkach". Po zlikwidowaniu Zbiorczych Szkół Gminnych nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Pawłowiczkach został mgr J. Machoń, a ówczesny gminny dyrektor szkół mgr H. Musioł otrzymał stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Pawłowiczkach, którą to funkcję pełnił do 1990 r. W 1996 r. Szkoły Podstawowe zostały przejęte przez samorządy terytorialne. Toteż obecnie Samorząd Gminy Pawłowiczki jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół podstawowych na jej terenie, a pełna nazwa szkoły w Pawłowiczkach od tego czasu brzmi: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. J.KORCZAKA

Szkoła w Pawłowiczkach posiada bardzo dobre warunki lokalowe i sprzętowe, umożliwiając pełną realizację zadań dydaktycznych. Oprócz typowego wyposażenia klas i pracowni przedmiotowych w sprzęty, meble i podstawowe pomoce naukowe w latach 1990 - 98 dokonano zakupu m.in.; kserokopiarek, komputerów, magnetowidu oraz kaset wideo, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych dla klas I - III, wyposażenia świetlicy oraz kuchni.

W roku szkolnym 1998 / 99 oddano do użytku nową pracownię komputerową wyposażoną w komputery tworzące sieć lokalną z dostępem do Internetu. Środki na zakup sprzętu i pomocy naukowych pochodziły w znacznej części z funduszu Komitetu Rodzicielskiego oraz budżetu gminy.

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w latach 1979 / 1999: Danuta Nizioł, Lidia Kukowka, Jolanta Piechowiak, Janina Broniak, Wojciech Raczyński, Józef Raszka

 
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki. Akceptuje pliki cookies na tej stronie.